regulamin promocji

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest firma Gabinety na Staromiejskiej Klaudia Mączka-Kołosowska z siedzibą w Barlinku pod adresem: ul. Staromiejska 1/2, 74-320 Barlinek, NIP 5971679379, REGON 321184017, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji jest określony w treści ogłoszenia Promocji, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Czas zakończenia Promocji wyświetlany jest na stronie www.GabinetyNaStaromiejskiej.pl. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z Rabatu promocyjnego przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego – informacja na ten temat wyświetlana jest na w treści ogłoszenia Promocji.
 3. Informacje o Promocji wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.GabinetyNaStaromiejskiej.pl.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – firma Gabinety na Staromiejskiej Klaudia Mączka-Kołosowska, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja – promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu oraz ogłoszeniu Promocji.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która jest pacjentem Gabinetów na Staromiejskiej i wykonała we wskazanym okresie wytyczne wzięcia udziału w Promocji wskazane w ogłoszeniu Promocji.
 5. Czas trwania promocji – czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 6. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego – czas liczony od chwili spełnienia wytycznych wskazanych w ogłoszeniu Promocji do daty zakończenia Promocji wskazanej w ogłoszeniu Promocji.
 7. Rabat – zniżka na usługi wskazane w treści ogłoszenia Promocji, określona procentowo. Wysokość aktualnie obowiązującego Rabatu wyświetlana jest na stronie ogłoszenia Promocji m.in. w takich miejscach jak: „Aktualności”, dedykowana strona danej usługi (landing page), Strona główna.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będącymi pacjentami placówki organizacyjnej Gabinety na Staromiejskiej w Barlinku przy ulicy Staromiejskiej 1/2.
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi osobiście wykonać zasady, wskazówki, zalecenia wskazane w ogłoszeniu Promocji.
 3. Od momentu rejestracji liczony jest czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego w wysokości, jaka obowiązywała w momencie rejestracji.
 4. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji.
 5. Rabat – zniżka na usługi wskazane w treści ogłoszenia Promocji, określona procentowo. Wysokość aktualnie obowiązującego Rabatu wyświetlana jest na stronie ogłoszenia Promocji m.in. w takich miejscach jak: „Aktualności”, dedykowana strona danej usługi (landing page), Strona główna.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.gabinetynastaromiejskiej.pl/kontakt. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych potrzebnych do zrealizowania Promocji na rzecz Uczestnika.